1_mijn_diensten_vispassage_Wambergsche_beek

1_mijn_diensten_vispassage_Wambergsche_beek

1_mijn_diensten_dirk_oomen_nieuwe_beekloop_Heelsumse_beek

1_mijn_diensten_dirk_oomen_nieuwe_beekloop_Heelsumse_beek

1_mijn_diensten_Springbeek_waterberging

1_mijn_diensten_Springbeek_waterberging

1_1_Broekenloop_schetsontwerp1

1_1_Broekenloop_schetsontwerp1

1_1_Hout_in_de_Renkumse_Molenbeek

1_1_Hout_in_de_Renkumse_Molenbeek

1_1_Broekenloop_schetsontwerp2

1_1_Broekenloop_schetsontwerp2

1_1_Geul_erosiewand

1_1_Geul_erosiewand

3_5_Springbeek_SO_Dubbroek_-_Napoleonsbaan_

3_5_Springbeek_SO_Dubbroek_-_Napoleonsbaan_

1_1_Vecht_steilwand

1_1_Vecht_steilwand

3_5_Springbeek_SO_Napoleonsbaan_-_maasmonding

3_5_Springbeek_SO_Napoleonsbaan_-_maasmonding

1_mijn_diensten_Renkums_beekdal_Oliemolen

1_mijn_diensten_Renkums_beekdal_Oliemolen

pictures/Johan_de_Putter_en_Rene_Harleman_aan_het_werk.jpegMijn ambitie over 10 jaar is de beste waterontwerper van Nederland zijn.

Met een waterontwerp bedoel ik de ruimtelijke inrichting van een watersysteem in het landelijk gebied. Dit is meer dan een optelsom van hydrologische maatregelen alleen. Een goed waterontwerp kenmerkt zich door efficiënte maatregelen in onderlinge samenhang, die passen bij het gebied.

De hydrologische knelpunten vertalen naar een integraal plan is voor vele waterschappers een hele opgave. Participatie met stakeholders leidt tot een meer integraal gedragen plan en is daardoor vaak onvoorspelbaar!

Atelier Johan de Putter is gespecialiseerd in waterontwerpen creëren met een focus op beken, hermeandering en beekherstel. Ik ondersteun u graag in dit ontwerpproces door kennis in te brengen van:

  1. het watersysteem, de ondergrond en de cultuurhistorische waarden;
  2. de nieuwste onderzoeken en innovaties van de wetenschap, zoals dood hout en zandsuppletie in de beek;
  3. Praktische toepassingen met verschillende soorten cultuurtechnische maatregelen, zoals inlaten, knijpconstructies en waterbergingen. 

Voorbeelden van werkzaamheden zijn:

  • De vertaalslag maken van een (grond)watermodel in GIS naar de inrichting van een gebied,
  • Inrichting ontwerpen van een waterberging,
  • Landschapsanalyse en vispassages ruimtelijk inpassen,
  • Hydraulisch beekontwerp en inpassing recreatief nevengebruik,
  • Waterontwerp van cultuurtechnische maatregelen in polders.

Voor een waterontwerp maak ik gebruik van waterschapsgegevens, zoals de legger en de peilenkaart in ArcGIS. Belangrijk daarbij zijn ook de hoogtekaart (AHN), de bodemkaart en de geomorfologische kaart voor een passend ontwerp, wat aansluit bij de kenmerken van een gebied.

De hydrologische data vertaal ik naar ontwerpuitgangspunten. Een goede watersysteemanalyse is immers de basis voor een goed plan. Dat is niet alles; er is creativiteit nodig om de puzzel goed te leggen. Ook die zet ik in om tot een passend ontwerp te komen.

Met mijn hydrologische en landschappelijke kennis en creativiteit ben ik u graag van dienst!

Hermeandering en beekherstel

De waterschappen staan aan de lat om komende jaren de Kaderrichtlijn Water (KRW) opgave in te vullen. In 2027 moet in Nederland in totaal ca. 5 duizend kilometer beek zijn hersteld en moeten de beken voldoen aan vastgelegde KRW-doelen [bron: STOWA, 2015]. Anno 2017 is daar ongeveer duizend kilometer van gerealiseerd.

Beken ontwerpen vraagt om een zorgvuldige aanpak. De doelen van de KRW conflicteren soms met de gewenste natuurdoelen vanuit bijvoorbeeld Natura 2000 of de NBW normen voor wateroverlast. Een beek verondiepen, leidt bijvoorbeeld tot een hogere stroomsnelheid en tot een verminderde afvoercapaciteit en daarmee tot opstuwing. Daarom is een geïntegreerde, landschappelijke systeemaanpak zo belangrijk bij hermeandering en beekherstel.

Het water- en landschapsatelier van Johan de Putter is hierin gespecialiseerd en helpt graag om de beken in Nederland natuurlijker, robuuster en fraaier te maken!

Johan de Putter | Atelier voor Water & Landschap - Waterontwerp